Portal
Rada Rodziców
30.10.2017

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 działa Rada Rodziców.

 

 

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:

 • Przewodnicząca – Joanna Tyckun
 • Z-ca przewodniczącej -  Beata Sobala
 • Skarbnik – Maria Palicka
 • Sekretarz – Justyna Sroka
 • Członek – Jarosław Warmke

 

Komisję Rewizyjną tworzą:

 • Przewodniczący – Wiesław Nowicki
 • Z – ca przewodniczącego – Romana Konefał
 • Członek – Rafał Jaster
 • Członek – Teresa Sobieszczyk

 

Regulamin Rady Rodziców

Przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3

W Nakle n. Not.

 

 

  I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Rada Rodziców zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów. (art. 53 USO)
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§2

 1. Rada Rodziców zrzesza rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Nakle n. Not.
 2. Prezydium Rady Rodziców liczy 5 osób;
 • Przewodniczący
 • Zastępca przewodniczącego
 • Skarbnik
 • Sekretarz
 • Członek
 1. Komisja Rewizyjna liczy 4 osoby
 • Przewodniczący
 • Zastępca przewodniczącego
 • Dwóch Członków
 1. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
 2. Kadencja Prezydium Rady Rodziców trwa rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. W przypadku, jeśli w czasie kadencji z prezydium ubędzie jeden członek, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład prezydium.
 5. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

 

§3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter

 opiniująco-doradczy.

 II.  Wybory do Rady Rodziców

 

§4

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie we wrześniu lub październiku, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową (Trójki Klasowe).
 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

 

§5

 

Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

 

§6

 

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Art. 53 ust. 2 USO

 

 

§7

 

 1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły. Art. 53 ust. 3 USO
 2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Nakle n. Not. może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

 §8

 

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Nakle n. Not.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców Szkoły powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

 

III.Władze Rady

 

§9

 

 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członka (członków). Jest to tak zwane Prezydium Rady.
 2. Prezydium Rady jest organem wykonawczym Rady Rodziców Szkoły.
 3. Rada wybiera ze swojego grona członków Komisji Rewizyjnej:
 • przewodniczącego
 •  zastępcę przewodniczącego
 • dwóch członków

§10

 

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę Rodziców ZS-P nr 3 w Nakle n. Not. na zewnątrz. Przewodniczący ma decydujący głos.

Ma w posiadaniu dokumentację protokolarno – uchwałową oraz pieczątkę RR.

 1. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 2. Sekretarz posiada kserokopię dokumentów protokolarno – uchwałowych i odpowiada za protokołowanie posiedzeń Rady Rodziców.
 3. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę Rodziców.
 • Skarbnik posiada Księgę druków ścisłego zarachowania i bloczki KP.
 • Posiada również kopię dokumentów księgowej (faktury, paragony, umowy darowizn. Itp.)
 • Skarbnik ma obowiązek przekazywania wyciągów elektronicznych osobie zajmującej się prowadzeniem księgowości (księgowej) oraz przewodniczącemu.
 • Ma obowiązek przekładania wpłat z bloczków KP głównego osobie zajmującej się prowadzeniem księgowości (księgowej) raz w miesiącu.
 • W razie swojej niedyspozycji skarbnik jest zobowiązany do przekazania przewodniczącej i zastępcy przewodniczącej (osób upoważnionych do konta bankowego) hasła do konta oraz loginu.
 • Skarbnik odpowiada za wszelkie przelewy, w razie swojej niedyspozycji funkcję przejmuje tymczasowo przewodnicząca lub jej zastępca.
 1. Komisja Rewizyjna ma obowiązek sporządzenia protokołu z każdego posiedzenia i przedstawienia go do wiadomości Radzie Rodziców.

 

IV.   Posiedzenie Rady

 

§11

 

 1. Posiedzenie Rady odbywa się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Nakle n. Not., rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§12

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady Rodziców jak i prezydium jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady na 7 dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Nakle n. Not. lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

 §13

 

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

 

 

V. Podejmowanie decyzji

§14

 

 1. Decyzje Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym i protokołowane w protokolarzu.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

 

VI.  Kompetencje Rady Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców od 1 września 2017 r. będzie określała ustawa o Prawie Oświatowym. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 84 ust 1). Do kometencji Rady Rodziców należy:

 1. Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły lub placówki.
 2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki.
 3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 4. Członkowie Rady mają prawo do dostępu do wszystkich informacji.
 5. Członkowie Rady mają prawo głosować na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 6. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady.

 

VII. Odwołanie Rady Rodziców, członków

 

 1. Odwołanie Rady Rodziców (oddziałowej) w całości lub poszczególnych jej członków może być dokonane przez rodziców danego oddziału.
 2. Odwołania prezydium w całości lub poszczególnych jego członków może być dokonane przez Radę Rodziców szkoły.

 

§15

Przyczyny odwołania:

 • Naruszenie przepisów prawa, regulaminu rady
 • Działanie na szkodę szkoły
 • Nie uczestniczenie lub bierna postawa w pracach Rady
 • Utrata zaufania rodziców
 • Odejście ucznia z klasy, szkoły
 • Rezygnacja z pełnionej funkcji

Odwołać członka Rady Rodziców lub jej Prezydium można na podstawie wniosku złożonego do Rady przez członka Rady, dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Nakle n. Not.

 

VIII.     Fundusze Rady Rodziców

 

§16

Rada Rodziców może gromadzić fundusze przekazane dobrowolnie przez rodziców ze składek oraz wszelkich środków w formie pieniężnej, rzeczowej i zbiórek, przeznaczonych na działalność statutową SZKOŁY Podstawowej nr 3 im Konstytucji 3 Maja z oddziałami gimnazjalnymi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią.

 

§17

 1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala Rada i dokonuje zapisów w protokolarzu.
 2. Skarbnik w kasie może posiadać gotówkę w kwocie do 1000 zł, a nadwyżkę należy bezwzględnie wpłacić na konto Bankowe RR.

§18

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

 • Samorząd uczniowski
 • Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Nakle. Not.
 • Rada Pedagogiczna

 §19

 

 1. Rada Rodziców posiada wydzielone konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez 3 upoważnione osoby.

 

 IX. Postanowienia końcowe

 

 §20

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Powyższy regulamin sporządzono w ……………egzemplarzach.

 

Nakło nad Notecią 09.10.2017 r.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT